Sommarnöjet Christinehof 1908. Växthusen syns i bakgrunden till höger

Sommarnöjet Christinehof 1908. Växthusen syns i bakgrunden till höger

Scroll to Top